O Nama

Osnovni podaci :
Naziv : Karnevalska Udruga Vavek Parićani
Adresa : 51211 Matulji, Marinčićeva 10
OIB: 65602767007
IBAN : HR0623600001101988162

Sako leto na Antonju, kada počnu pusni dani,ono ča j´va glavah člani maškarane grupi “Vavek parićani” postojalo samo kot ideja počne se pomalo pretvarat va stvarnost. Najveći i najveseleji blagdan seh judi ken je pust najlepši del leta, sen njin da novu motivaciju, kuraja i mota za počet neš novo, još lepše i boje neh ča j´ bilo pasano leto. Aš, saki za maškare vavek parićan čovek zna da njigova maska ovo leto mora bit još boja od one lanjske, neš ča će judi još dugo pametit i od čegaće govorit i kad pusni dani budu zad njimi.

“Vavek parićani” kod maškarana kumpanija postoji već od 1985. leta, ma ime j´ dobila komać 1994. leta. Iako ih je većina z matujske općini, ni oneh drugeh ne fali; od sakuda ih je i seh starosti-od čuda oneh ki su komać prohodili (i keh vavek pošaju i na miću maškaranu paradu) do oneh neš malo starejeh. Sen njin samo je jeno važno: teh nekoliko kratkeh pusneh šeteman pozabit na sakidajne brigi,opustit se,zabavit i družit. Člani “vavek parićaneh” sako leto čin fini pust počnu pomalo već mislet na masku i alegorijska kola za drugo leto.Krajen leta već se zna ča će grupa predstavljat i počne se stvarat nove maski. Ča se tiče parićevanja maski i nastupa na maškaraneh povorkah, tu nekako odvavek postoje “muški” i “ženski” posli. Muški su zaduženi za izgradnju alegorijskih kol, aš tu j´ potrebno puno strganja, brušenja i zabijanja, a dela se čuda zadnjeh dan prej paradi i do kasneh noćneh ur. Problem je jedino-kade storit alegorijska kola, aš si ki su ih videli znaju da baš i nisu mića.Na kraje kod i vavek va pomoć priskoči Vedran Kinkelov z svojun garažun,a va zadnje vreme bome je pul Klaudiota va Tuliševice okupirana radiona, kuća i se okol nje. Va sen ten pomoru nan i sponzori, a maski kumpanije “Vavek parićani” sako su leto mej najlepšemi na sakoj parade i na saken maškaranen tance. Za to su zaslužne ženske ke se sako leto najdu pul Tatjani Kukurin, skupa kroje i šiju monturi za ča j’ potrebno puno truda i strpjenja. “Vavek parićani”, keh je ovo leto već preko 80, sako se leto gredu pokazat na maškarane paradi va Opatiju,Lovran i Reku, kamo ih pozovu turističke zajednice teh gradi, ča znači da se prej sake paradi najdu na sastankeh z njihovemi predstavnici. V Reke su prvi put bili još davnega 1995.leta. Si jih se spamete kot pierroti, žabi, španjolci, balerini, svemirci, voće,kune/euri i klauni, a njiha kola na ka j´ vavek uloženo puno truda i dela, privuču puno hvali i čestitk.Na paradu se kola pripejaju z mesta kade su storena,a nakon paradi tamo se opet i vrnu se do druge maškarane povorki.Pokle sake paradi si se “Vavek parićani” okupe i proslave nastup zajedničkun večericun kot prilikun da se još malo zabave i druže.

Ča se tiče pusneh tanci “Vavek parićani” moru se pohvalit z čuda osvojeneh nagradi za najlepše i najoriginalnije maski ke vavek prepoznaju Žiriji pul Matuj,Permani,Lovrane,Opatije i drugde.Na tanci se gre pokla sake maškarane paradi.

Kad pust fini, si se skupa još jedanput najdu na pusnoj večere, proslave malo i povedaju od seh lepeh stvari kroz ke su pasanega pusta pasali.

I na kraje, saki član ove maškarane kumpanije zna kemu ima zahvalit na njenemu postajanju. Idejnoj začetnici Tatjani Kukurin va čigovoj su se glave rodile ideji za si ovi i oni lepi i maštoviti kostimi od pasaneh let, i Edvardu-Edotu Ciceranu isto tako kod jenemu od prveh člani ove kumpaniji. I si drugi “Vavek parićani” aktivno sudjeluju va pripremah za saku pusnu sezonu i podjednako su zaslužni za saki uspjeh kumpanije, vjerojatno i zbog tega ča seh njih povezuje velo prijateljstvo ko ne pasuje ni kad fine pusni dani.